TR | EN

Çalışma Alanlarımız

Z&K Hukuk Bürosu müvekkillerini Türkiye Mahkemeleri, Türk ve Yabancı Hakem Heyetleri ve resmi makamlar huzurunda temsil etmektedir. Z&K Hukuk Bürosunun müvekkillerine hukuki hizmet vermekte olduğu Çalışma alanları aşağıdaki gibidir;


Ticaret Hukuku
Uluslararası Ticaret
Deniz Ticareti Hukuku
Uluslararası Ticari Sözleşmeler
Şirketler Hukuku
Kooperatifler Hukuku
Fikri ve Sınai Haklar Hukuku
Gayrimenkul Hukuku
Uluslararası Tahkim

Uluslararası Arabuluculuk

İcra ve İflas Hukuku
İcra Takipleri (ilamlı, ilamsız, kambiyo, kira tahliye vs.)
İhtiyati Haciz ve İhtiyati Hacze İtiraz Davaları
Borçtan Kurtulma (Menfi Tespit) ve Ödenen Paranın Geri Alınması (İstirdat) Davaları
İmzaya ve Borca İtiraz (İcra Hukuk ve İcra Ceza Mahkemesinin Yetkisine Giren Diğer Davalar)
İstihkak Davası

Ceza Hukuku

Spor Hukuku

Borçlar Hukuku
Alacak, Maddi ve Manevi Tazminat Davaları,
Tahliye Davası
Kira Tespiti ve Kira Bedelinin Artırımı Davaları,
Tevdi Mahalli Tayini (Ödeme Yeri Belirlenmesi)

Miras Hukuku
Mirasçılık Belgesinin Alınması,
İzale-i Şuyu (Paydaşlığın-Ortaklığın Giderilmesi) Davası,
Terekede İhtiyati Tedbirler, Mirasın Reddi, Miras Şirketine Mümessil Atanmasına İlişkin Davalar
Mirasçılık Belgesinin İptali Davası
Vasiyetnamenin İptali Davası
Mirasta İade Davası
Miras Sözleşmesi
Vasiyetname Düzenlemesi
Taksim Sözleşmesi

Eşya Hukuku
Muvazaa Nedeniyle Tapu İptal Davası,
Men'i müdahele (Elatmanın önlenmesi) Davası,
Tapu iptali ve Tescili Davaları,
Şuf'a Davası,
Ecrimisil Davası,
Su Hakkı Davaları

İş Hukuku
Hizmet tespiti (Bağkur - SSK),
Hizmetlerin birleştirilmesi,
Kıdem, İhbar, Kötü niyet tazminatı,
İşe iade davaları

İdare Hukuku
Tam yargı davaları,
İptal davaları
Vergi Davaları

 

Z&K Hukuk Bürosu müvekkillerini Dış Ticaret Müsteşarlığı, Türk Patent Enstitüsü, Türk Rekabet Kurumu, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Özelleştirme İdaresi, Tüm Bakanlıklar gibi idari makamlar huzurunda temsil etmekte ve bu makamlar nezdinde gerekli hukuki işlemleri yerine getirmektedir.

Z&K Hukuk Bürosu müvekkillerine Türkçe, İngilizce ve Almanca olarak hizmet sunmaktadır.